MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA,
BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon :(04)5497555,Faks :(04)5389700
Laman Web :http//wwww.mpsp.gov.my
Emel :perolehan@mpsp.gov.my  


Semakan/Cetakan Surat Gagal Untuk Tender/Sebutharga


Bil Rujukan Perkara Surat Gagal
 1 T0317010 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN JAWI
 2 T0317001 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BERTAM
 3 T0317002 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN PADANG CEMPEDAK
 4 T0317004 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN AMPANG JAJAR
 5 T0417021 MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN INFRASTRUKTUR DI
TAMAN ALMA, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI TENGAH
 6 T0117003 MEMBEKAL 80 UNIT KOMPUTER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN
SEBERANG PERAI
 7 S0117009 PEMBELIAN PERISIAN ARCGIS FOR DESKTOP BASIC 10.5 -
SINGLE USE
 8 T0417027 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA
NG BERKAITAN DENGANNYA DI PARLIMEN BAGAN (P43), S
EBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA
(2) TAHUN
 9 T0417029 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA
NG BERKAITAN DENGANNYA DI PARLIMEN BUKIT MERTAJAM
(P45), SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK
TEMPOH DUA (2) TAHUN
 10 T0417030 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA
NG BERKAITAN DENGANNYA DI PARLIMEN BATU KAWAN (P4
6), SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEM
POH DUA (2) TAHUN
 11 T0417031 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA
NG BERKAITAN DENGANNYA DI PARLIMEN NIBONG TEBAL (P
47), SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TE
MPOH DUA (2) TAHUN
 12 S0417026 CADANGAN KERJA-KERJA PELEBARAN PERSIMPANGAN JALAN
ANTARA JALAN PERSEKUTUAN DAN JALAN BUKIT MINYAK 2
TAMAN BUKIT MINYAK, BUKIT TENGAH SEBERANG PERAI TE
NGAH.
 13 T0417036 CADANGAN MENGATASI BANJIR KILAT DI KAWASAN TAMAN I
NDERAWASIH, SPT
 14 S1417001 PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER BULANAN
MELETAK KERETA 2017-2018
 15 T0417052 CADANGAN MEROBOH DAN MENAIKTARAF GERAI MAKANAN SET
INGKAT DI PASAR AWAM SRI PENANTI SEDIADA DI ATAS L
OT 583, MUKIM 3, SPT
 16 S0417001 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI T
AMAN POKOK SENA INDAH, SEBERANG PERAI UTARA
 17 S0417002 KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAGAR DAN PINTU [PAGAR DI
KOMPLEKS SUKAN BERTAM, SPU
 18 T0317011 KONTRAK TAHUNAN MEMBEKAL TONG SAMPAH JENIS GALVANI
SE KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
 19 T0417048 MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH
TIGA (3) UNIT LORI PEMAMPAT SAMPAH "COMPACT LOADER
" UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI.
 20 S0417056 KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAGAR DAN LAIN-LAIN KERJA BE
RKAITAN DI DEPOH-DEPOH PEMBERSIHAN KECIL DI KADUN
PADANG LALANG (N15), SPT
 21 T0417054 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM KAWALAN BANJIR DAN
SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH TERAPUNG DI RUMAH PAM PE
RAI B
 22 T0417055 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM KAWALAN BANJIR DAN
SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH TERAPUNG DI RUMAH PAM PE
RAI A
 23 T0417061 CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN
PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN ,GER
AI MAKAN, PUSAT PENJAJA , KIOSK DAN TANDAS AWAM DI
SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
 24 T0417071 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT
MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERA
I UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
 25 T0417072 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT
MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERA
I TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
 26 T0417073 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT
MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERA
I SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
 27 T0417074 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM
TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PE
RAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
 28 T0317006 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN JALAN BETEK
 29 S0417040 MEMBEKAL DAN MENGUJITERIMA PERALATAN, PERKAKASAN,
MESIN-MESIN PEMBERSIHAN DAN MESIN-MESIN BENGKEL UN
TUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
 30 T0417041 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEN
YELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLKES MAKAN, GERAN MAK
AN, PUSAT PENJAJA, KISOK DAN TANDAS AWAM DI SEBERA
NG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH DUA TAHUN
 31 T1417002 TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON L
ETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN UNTUK TEMPOH SETA
HUN 2018-2019
 32 T0417058 CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN
PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN ,GER
AI MAKAN, PUSAT PENJAJA , KIOSK DAN TANDAS AWAM DI
SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
 33 S0417062 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN DAN PENGUJ
IAN ALAT PENCEGAH KEBAKARAN DAN PANCUR BASAH TERMA
SUK SISTEM PAM AIR DI BANGUNAN IBU PEJABAT MPSP BA
NDAR PERDA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (SEBUT HARGA
SEMULA)
 34 T0417070 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PEKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT
MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERIND
USTRIAN PERAI (PERAI 1 , PERAI 2, PERAI 3) UNTUK T
EMPOH DUA (2) TAHUN
 35 T0417069 CADANGAN MENAIKTARAF PARIT KONKRIT DAN KERJA-KERJA
BERKAITAN DI LORONG MUHIBBAH, TAMAN B, BUKIT MER
TAJAM, SPT
 36 T0417084 KERJA-KERJA MENAIKTARAF PONDOK BAS DI SEBERANG PER
AI UTARA
 37 S0117019 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN PEJABAT MAHKAMAH
MUNISIPAL DAN PEJABAT CAWANGAN BUTTERWORTH MAJLIS
PERBANDARAN SEBERANG PERAI (SEBUTHARGA SEMULA)
 38 T0118002 PERKHIDMATAN CETAK MENCETAK BORANG-BORANG, BUKU DA
N SEBAGAINYA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PER
AI
 39 T0417004 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANTAI KONKRIT, JALAN
DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAPAK SEMAIAN MPS
P, PERMATANG TENGAH, SPU
 40 T0417075 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM
TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PE
RAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHU
N
 41 T0417081 MENAIKTARAF TEMPAT LETAK KERETA DAN KERJA-KERJA BE
RKAITAN DENGANNYA DI MEDAN TEMPAT LETAK KERETA, TA
MAN USAHANIAGA, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI TEN
GAH.
 42 T0317005 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BERAPIT
 43 T0418001 TENDER CADANGAN MENGUBAHSUAI GERAI MAKANAN KEPADA
BANGSAL PERLINDUNGAN HAIWAN DI TAMAN USAHAJAYA, SE
BERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG
 44 S0118008 PERKHIDMATAN MEMBEKAL BAJU PENGIRING, BAJU PENGAWA
L LALULINTAS DIREKTORAT PENGUATKUASAAN DAN BAJU KO
RPORAT UNTUK AHLI MAJLIS DAN PENGAWAI P&P MAJLIS P
ERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2018
 45 T0317008 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN INDERAWASIH
 46 S1617007 CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG TAMAN SEMBILAN
G, SEBERANG JAYA, MUKIM 1, SEBERANG PERAI TENGAH S
EBAGAI TAMAN REKREASI AWAM SEMBILANG
 47 S1617004 CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI TAMAN SERI
MENERONG, KUBANG MENERONG, SPU.
 48 S0417080 PENYELENGGARAAN, MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PEMADA
M API DI BANGUNAN-BANGUNAN MAJLIS TERMASUK PASAR A
WAM DAN KOMPLEKS PENJAJA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
 49 T0418007 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN,PEMBAIKAN BESERTA ALAT
GANTI UNTUK PAM DAN MESIN ANGKAT SAMPAH MILIK MAJ
LIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2
) TAHUN
 50 T0417026 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN
PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA
NG BERKAITAN DENGANNYA DI PARLIMEN KEPALA BATAS (
P41) DAN TASEK GELUGOR (P42), SEBERANG PERAI UTARA
, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
 51 S1617003 CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PERMAINAN KANA
K KANAK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN- TAMAN
PERMAINAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI TAHUN
2017.
 52 T0317003 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BAGAN LALANG
 53 T0317007 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE
NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN ASAS MURNI
 54 S1617001 CADANGAN MENAIKTARAF PENGINDAHAN KAWASAN LAPANG DI
TAMAN SUKARIA,MAK MANDIN, SPU.
 55 T0417076 KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM
TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PE
RAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAH
UN
 56 S0117018 PELANTIKAN PEMBEKAL INK DAN TONER UNTUK MAJLIS PER
BANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH SETAHUN
 57 T0417079 MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH
SATU (1) UNIT LORI GRABBER CRANE UNTUK MAJLIS PERB
ANDARAN SEBERANG PERAI (TENDER SEMULA)
 58 T0417086 MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI DA
N KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI DEPOH OPERASI PEMB
ERSIHAN MPSP DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 4825, MUKIM 3,
PAYA KELADI, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG
 59 S1617010 CADANGAN PERLAKSANAAN LALUAN KHAS BERBASIKAL DI RE
ZAB PARIT MONSUN, JALAN PERDA BARAT, BANDAR PERDA,
SEBERANG PERAI TENGAH